“TẤT, TẦN, TẬT” TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC CON VẬT

Từ vựng Tiếng Anh về các con vật

Animal vocabularytừ vựng tiếng Anh về các con vật là một trong những từ vựng quen thuộc nhất trong quá trình học tiếng Anh. Để mở rộng vốn từ thuộc chủ đề này cho bạn, Hitalk sẽ cung cấp cho bạn bộ từ vựng đầy đủ nhất về động vật.

Từ vựng Tiếng Anh chủ đề con vật: Động vật trên cạn

Từ vựng về Tiếng Anh về các con vật: Thú cưng

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
Dog /dɒɡ/ Chó
Cat /kæt/ Mèo
Fish /fɪʃ/
Bird /bɜːrd/ Chim
Hamster /ˈhæmstər/ Chuột đuôi cụt
Rabbit /ˈræbɪt/ Thỏ
Guinea pig /ˈɡɪni pɪɡ/ Chuột lang nhà
Turtle /ˈtɜːrtl/ Rùa
Parrot /ˈpærət/ Vẹt
Ferret /ˈfɛrɪt/ Chồn cưng
Canary /ˈkænəri/ Chim yến
Snake /sneɪk/ Rắn
Gerbil /ˈdʒɜːrbɪl/ Chuột nhảy
Lizard /ˈlɪzərd/ Thằn lằn
Tarantula /təˈræntʃələ/ Nhện khổng lồ
Hedgehog /ˈhedʒhɒɡ/ Nhím

 

Từ vựng Tiếng Anh về các con vật
Guinea pig – Chuột lang
Từ vựng về động vật quen thuộc
Gerbil – chuột nhảy
Từ vựng tiếng anh về thú cưng
Ferret – chồn sương
Từ vựng tiếng anh chủ đề con vật
Tarantula – Nhện nuôi
Hedgehog - Con nhím
Hedgehog – Con nhím

Từ vựng Tiếng Anh về các con vật: Trên cạn

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
Elephant /ˈɛlɪfənt/ Voi
Giraffe /dʒəˈræf/ Hươu cao cổ
Zebra /ˈziːbrə/ Ngựa vằn
Rhinoceros /raɪˈnɒsərəs/ Tê giác
Kangaroo /ˌkæŋɡəˈruː/ kanguru
Koala /ˈkoʊələ/ Gấu túi
Camel /ˈkæməl/ Lạc đà
Ostrich /ˈɒstrɪtʃ/ Đà điểu
Crocodile /ˈkrɒkəˌdaɪl/ cá sấu
Gorilla /ɡəˈrɪlə/ khỉ đột
Chimpanzee /ˌtʃɪmpænˈziː/ tinh tinh
Orangutan /ˈɔrənɡʊˌtæn/ khỉ đười ươi
Bison /ˈbaɪsən/ bò rừng
Moose /muːs/ nai sừng tấm
Wolverine /ˈwʊlvəriːn/ chồn sói
Armadillo /ˌɑːrməˈdɪloʊ/ thú có gai tatu
Beaver /ˈbiːvər/ hải ly
Raccoon /rəˈkuːn/ gấu mèo
Squirrel /ˈskwɜːrəl/ sóc
Chipmunk /ˈtʃɪpmʌŋk/ sóc chuột
Mongoose /ˈmɒŋɡuːs/ chồn hươu
Lemur /ˈliːmər/ vượn cáo
Fox /fɑːks/ cáo
Badger /ˈbædʒər/ lửng
Weasel /ˈwiːzəl/ chồn trắng
Skunk /skʌŋk/ chồn hôi
Lynx /lɪŋks/ mèo rừng
Bobcat /ˈbɑːbkæt/ Linh miêu đuôi cộc
Bobcat - Linh miêu đuôi cộc
Bobcat – Linh miêu đuôi cộc
Lemur- vượn cáo
Lemur- vượn cáo
Badger - con lửng
Badger – con lửng

Từ vựng Tiếng Anh về các con vật: Gia cầm

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
Chicken /ˈtʃɪkɪn/
Hen /hɛn/ Gà mái
Rooster /ˈruːstər/ Gà trống
Duck /dʌk/ Vịt
Goose /ɡuːs/ Ngỗng
Turkey /ˈtɜːrki/ Gà tây
Chick /tʃɪk/ Gà con
Drake /dreɪk/ Vịt đực
Gander /ˈɡændər/ Ngỗng đực
Cygnet /ˈsɪɡnɪt/ Thiên nga con
Capon /ˈkeɪpən/ Gà trống thiến
Broiler /ˈbrɔɪlər/ Gà giò, gà tơ (để nướng)
Peacock /ˈpiːfaʊl/ Con công
Ostrich /ˈiːmjuː/ Đà điểu
Quail /kweɪl/ Chim cút

 

Từ vựng tiếng anh về các con vật gia cầm
Quail – chim cút

Từ vựng Tiếng Anh về các con vật: Gia súc

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
Cow /kaʊ/ Bò cái
Bull /bʊl/ Bò đực
Sheep /ʃiːp/ Cừu
Lamb /læm/ Cừu con
Goat /ɡoʊt/
Pig /pɪɡ/ Lợn
Horse /hɔːrs/ Ngựa
Mare /mer/ Ngựa cái
Stallion /ˈstæljən/ Ngựa đực
Donkey /ˈdɒŋki/ Lừa
Mule /mjuːl/ Con la 
Colt /koʊlt/ Ngựa đực non
Filly /ˈfɪli/ Ngựa cái non
Calf /kæf/ Con bê
Piglet /ˈpɪɡlɪt/ Lợn con
Kid /kɪd/ Dê con
Foal /foʊl/ Ngựa con

 

Con La tiếng anh là gì
Mule – con la

Từ vựng về động vật hoang dã

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
Tiger /ˈtaɪɡər/ Con hổ
Lion /ˈlaɪən/ Con sư tử
Elephant /ˈɛlɪfənt/ Con voi
Rhino /ˈraɪnoʊ/ Con tê giác
Giraffe /dʒəˈræf/ Con hươu cao cổ
Zebra /ˈziːbrə/ Con ngựa vằn
Hippopotamus /ˌhɪpəˈpɑtəməs/ Con hà mã
Cheetah /ˈtʃiːtə/ Con báo săn
Gorilla /ɡəˈrɪlə/ Con khỉ đột
Chimpanzee /ˌtʃɪmpænˈziː/ Con tinh tinh
Cougar /ˈkuːɡər/ Con báo sư tử
Lynx /lɪŋks/ Con linh miêu
Wolf /wʊlf/ Con sói
Fox /fɑːks/ Con cáo
Bear /ber/ Con gấu
Panda /ˈpændə/ Con gấu trúc
Koala /ˈkoʊələ/ Con gấu túi
Kangaroo /ˌkæŋɡəˈruː/ Con chuột túi
Dingo /ˈdɪŋɡoʊ/ Con chó sói Australia
Caracal /ˈkærəkæl/ Con mèo rừng
Ocelot /ˈɒsəlɒt/ Con mèo rừng Mỹ
Red Panda /rɛd ˈpændə/ Con gấu mèo đỏ
Snow Leopard /snoʊ ˈlɛpərd/ Con báo tuyết
African Lion /ˈæfrɪkən ˈlaɪən/ Sư tử châu Phi
Grizzly Bear /ˈɡrɪzli bɛr/ Gấu Grizzly
Polar Bear /ˈpoʊlər bɛr/ Gấu Bắc Cực
Kodiak Bear /ˈkoʊdiæk bɛr/ Gấu Kodiak
Black Bear /blæk bɛr/ Gấu đen
Sun Bear /sʌn bɛr/ Gấu chó
Brown Bear /braʊn bɛr/ Gấu nâu
African Buffalo /ˈæfrɪkən ˈbʌfəloʊ/ Trâu Châu Phi
Bison /ˈbaɪsən/ Bò rừng bison
Muskox /ˈmʌskɑks/ Bò xạ hương
Mountain Goat /ˈmaʊntən ɡoʊt/ Dê núi
Antelope /ˈæntɪloʊp/ Linh dương

 

Sun bear - Gấu chó
Sun bear – Gấu chó
Báo sư tử - Cougar
Báo sư tử – Cougar

Từ vựng về động vật bò sát

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
Snake /sneɪk/ Rắn
Lizard /ˈlɪzərd/ Thằn lằn
Crocodile /ˈkrɑːkəˌdaɪl/ Cá sấu
Turtle /ˈtɜːrtl/ Rùa
Alligator /ˈæl.ɪ.ɡeɪ.t̬ɚ/ Cá sấu
Gecko /ˈɡɛkoʊ/ Tắc kè
Komodo dragon /kəˈmoʊ.doʊ ˈdræɡən/ Rồng Komodo
Tortoise /ˈtɔːrtəs/ Rùa cạn

 

Komodo dragon - rồng Komodo
Komodo dragon – rồng Komodo

Từ vựng Tiếng Anh về các con vật: Lưỡng cư

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
Frog /frɒɡ/ Ếch
Toad /toʊd/ Con cóc
Caecilian /sɪˈsɪliən/ Ếch giun
Axolotl /ˈæk.səˌlɒt̬.əl/ Kỳ nhông Mexico
Mudpuppy /ˈmʌdˌpʌpi/ Cún bùn
Hellbender /ˈhɛlˌbɛndər/ Kì lân dưới địa ngục

 

Frog là con gì
Frog – Con ếch

Từ vựng Tiếng Anh con vật: Động vật dưới nước

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
Shark /ʃɑrk/ Cá mập
Dolphin /ˈdɒlfɪn/ Cá heo
Whale /weɪl/ Cá voi
Octopus /ˈɒktəpəs/ Bạch tuộc
Jellyfish /ˈdʒɛlɪˌfɪʃ/ Sứa
Seahorse /ˈsiːhɔrs/ Cá ngựa
Clownfish /klaʊnˌfɪʃ/ Cá hề
Lobster /ˈlɒbstər/ Tôm hùm
Crab /kræb/ Cua
Squid /skwɪd/ Mực
Starfish /ˈstɑːrfɪʃ/ Sao biển
Eel /iːl/ Lươn
Swordfish /ˈsɔːrdˌfɪʃ/ Cá kiếm
Angelfish /ˈeɪndʒlˌfɪʃ/ Cá thần tiên
Stingray /ˈstɪŋˌreɪ/ Cá đuối
Barracuda /ˌbærəˈkuːdə/ Cá nhồng lớn
Salmon /ˈsæmən/ Cá hồi
Catfish /ˈkætfɪʃ/ Cá trê

 

Clownfish là cá gì
Clownfish- Cá hề

Từ vựng Tiếng Anh về: Động vật biết bay

 Từ vựng về các loài chim

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
Sparrow /ˈspær.oʊ/ Chim sẻ
Eagle /ˈiː.ɡəl/ Đại bàng
Hawk /hɔːk/ Chim ưng
Falcon /ˈfæl.kən/ Chim cắt
Owl /aʊl/
Crow /kroʊ/ Quạ
Pigeon /ˈpɪdʒ.ən/ Chim bồ câu
Seagull /ˈsiː.ɡʌl/ Mòng biển
Robin /ˈrɑː.bɪn/ Chim hồng yến
Swallow /ˈswɑː.loʊ/ Chim én
Woodpecker /ˈwʊd.ˌpek.ər/ Chim gõ kiến
Stork /stɔːrk/ Con quạ
Flamingo /fləˈmɪŋ.ɡoʊ/ Chim hồng hạc
Pelican /ˈpel.ɪ.kən/ Chim hải âu
Hummingbird /ˈhʌm.ɪŋ.bɜːrd/ Chim ruồi
Kingfisher /ˈkɪŋˌfɪʃ.ər/ Chim bói cá
Sparrowhawk /ˈspær.oʊˌhɔːk/ Cắt hỏa mai
Crane /kreɪn/ Hạc
Heron /ˈher.ən/

 

Woodpecker là con gì
Woodpecker – chim gõ kiến
từ vựng tiếng anh về các con vật
Sparrowhawk- Cắt hỏa mai

Từ vựng Tiếng Anh về con vật: Côn trùng

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
Bee /biː/ Ong
Ant /ænt/ Kiến
Butterfly /ˈbʌtərflaɪ/ Bướm
Mosquito /məˈskiːtoʊ/ Muỗi
Fly /flaɪ/ Ruồi
Beetle /ˈbiːtəl/ Bọ cánh cứng
Dragonfly /ˈdræɡənˌflaɪ/ Chuồn chuồn
Grasshopper /ˈɡræsˌhɑpər/ Châu chấu
Cockroach /ˈkɒkrəʊtʃ/ Gián
Ladybug /ˈleɪdiˌbʌɡ/ Bọ rùa
Moth /mɒθ/ Bướm đêm
Cricket /ˈkrɪkɪt/ Dế
Wasp /wɑːsp/ Tò vò
Firefly /ˈfaɪərˌflaɪ/ Đom đóm
Caterpillar /ˈkætəˌpɪlər/ Sâu bướm
Termite /ˈtɜːrmaɪt/ Mối
Hornet /ˈhɔːrnɪt/ Ong bắp cày
Mantis /ˈmæntɪs/ Bọ ngựa
Spider /ˈspaɪdər/ Nhện

 

Đom đóm tiếng anh là gì
Firefly – Đom đóm

Thành ngữ Tiếng Anh về động vật thông dụng

A fish out of water – Người hoặc vật cảm thấy bất thoải vì không ở trong môi trường hoặc tình huống đó.

Ví dụ: He felt like a fish out of water at the fancy dinner party.

Let sleeping dogs lie – Không nên đụng vào vấn đề hoặc tình huống nếu không cần thiết, đặc biệt là khi nó có thể gây ra sự rắc rối hoặc xung đột.

  • Ví dụ: I wouldn’t mention the issue again if I were you. Let sleeping dogs lie.

Birds of a feather flock together – Những người hoặc vật có tính cách hoặc sở thích giống nhau thường sẽ tập hợp với nhau.

  • Ví dụ: It’s no surprise that they’re best friends. Birds of a feather flock together.

A bird in the hand is worth two in the bush – Việc giữ lại điều chắc chắn hiện tại thường tốt hơn việc hy vọng vào điều không chắc chắn trong tương lai.

  • Ví dụ: I know the job offer isn’t perfect, but remember, a bird in the hand is worth two in the bush.

Like a bull in a china shop – Người hoặc vật không cẩn thận trong việc xử lý một tình huống nhạy cảm, thường gây ra tổn thất hoặc hỏng hóc.

  • Ví dụ: He’s like a bull in a china shop when it comes to delicate situations.

The early bird catches the worm – Người thức dậy sớm sẽ có cơ hội tốt hơn trong việc đạt được mục tiêu.

  • Ví dụ: I always arrive at work early. The early bird catches the worm, you know.

The lion’s share – Phần lớn, phần đáng kể nhất của cái gì đó.

  • Ví dụ: He got the lion’s share of the profits from the project.

Dog-eat-dog world – Một môi trường cạnh tranh và không khoan nhượng.

  • Ví dụ: The business world can be a real dog-eat-dog world sometimes.

Don’t count your chickens before they hatch – Không nên tính kế hoạch hoặc sự thành công trước khi chúng thực sự xảy ra.

  • Ví dụ: He was already planning his vacation before he won the lottery. Doesn’t he know you shouldn’t count your chickens before they hatch?

To kill two birds with one stone – Hoàn thành hai nhiệm vụ hoặc mục tiêu trong một lần hoạt động.

  • Ví dụ: By scheduling our meeting at the coffee shop, I’ll kill two birds with one stone: get my coffee fix and catch up with you.

Qua bài viết này, hi vọng các bạn mở rộng thêm về nhiều từ vựng Tiếng Anh về các con vật hiệu quả. Và đừng quên theo dõi Hitalk để cập nhật nhiều kiến thức, kỹ năng học tiếng anh hay hơn nữa nhé!

Hotline: 1900 99 88 15

Website: https://hitalk.edu.vn/ 

Fanpage: https://www.facebook.com/HitalkVietnam

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Logo HiTalk

Tiếng Anh trực tuyến 1-1 với 100% giáo viên nước ngoài

Về chúng tôi

Theo dõi Hitalk tại:

Tiếng Anh 1-1 với 100% giáo viên nước ngoài

© 2023 Hitalk All Rights Reserved by site

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI
HITALK

Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ toàn diện cho bé

– MIỄN PHÍ –