50+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ RAU CỦ QUẢ – VEGETABLES VOCABULARY

Từ vựng Tiếng Anh chủ đề rau củ quả

Vegetables vocabulary – Từ vựng tiếng anh chủ đề rau củ quả rất nhiều và phong phú. Bởi thế, phần đa chúng ta không thể biết hết được tên gọi Tiếng Anh của nhiều loại rau, củ, quả thân thuộc. Chính vì vậy, Hitalk mang đến cho bạn bộ từ vựng tiếng Anh về chủ đề này để các bạn có thể mở rộng vốn từ một cách hiệu quả nhất.

 Từ vựng các loại rau củ quả trong Tiếng Anh – Tên gọi các loại rau

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa

Lettuce

/ˈlɛtɪs/ Xà lách
Cabbage /ˈkæbɪdʒ/

Bắp cải

Broccoli

/ˈbrɒkəli/ Bông cải xanh
Cauliflower /ˈkɒlɪflaʊər/

Bông cải trắng

Zucchini

/zuːˈkiːni/ Bí ngòi
Celery /ˈsɛləri/

Cần tây

Asparagus

/əˈspærəɡəs/ Măng tây
Watercress /ˈwɔːtərˌkrɛs/

Cải xoong

Amaranths

/əˈruːɡjʊlə/ Rau dền

Water spinach

/ˈwɔtər ˈspɪnəʧ/

Rau muống

Radicchio /rəˈdɪkioʊ/

Rau diếp nước

Fennel

/ˈfɛnəl/ Cần tây Ý
Mustard greens /ˈmʌstərd ɡriːnz/

Cải đắng

Leaf mustard

/liːf ˈmʌstərd/ Cải ngọt
Kale /keɪl/

Cải xoăn

Spinach

/ˈspɪnɪdʒ/ Cải bó xôi (Rau chân vịt)
Chinese mustard green /tʃaɪˈniːz ˈmʌstərd ɡriːn/

Cải bẹ xanh

Bok choy

/bɑk tʃɔɪ/ Cải chíp
Napa cabbage /ˈnæpə ˈkæbəʤ/

Cải thảo

Watercress

 /ˈwɔː.tə.kres/ Cải xoong
Chinese broccoli /ˈtʃaɪniːz ˈbrɒkəli/

Cải ngồng (Cải làn)

Crown daisy

/kraʊn ˈdeɪzi/ Cải cúc
Swiss chard /swɪs tʃɑːrd/

Cải cầu vồng

Sorrel

/ˈsɔrəl/ Cây chút chít
Swam spinach /swɑːn ˈspɪnɪdʒ/

Rau muống

Malabar spinach

/malabar ˈspɪnɪʤ/ Rau mồng tơi
Star gooseberry leaves   /stɑr ˈgusˌbɛri livz/

Rau ngót

Chive

/tʃaɪv/ Hẹ
Scallion /ˈskæljən/
Hành lá

 

Một số từ vựng Tiếng Anh chủ đề rau củ quả - Các loại rau
Một số từ vựng Tiếng Anh chủ đề rau củ quả – Các loại rau

Từ vựng Tiếng Anh về rau củ quả – Tên gọi của các loại củ

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa

Potato

/pəˈteɪ.təʊ/ Khoai tây
Carrot /ˈkær.ət/

Cà rốt

Onion

/ˈʌn.jən/ Hành tây
Garlic /ˈɡɑːr.lɪk/

Tỏi

Ginger

/ˈdʒɪn.dʒər/ Gừng
Radish /ˈræd.ɪʃ/

Củ cải

Turnip

/ˈtɜːr.nɪp/ Củ cải trắng
Beetroot /ˈbiːt.ruːt/

Củ dền

Sweet potato

/swiːt pəˈteɪ.təʊ/ Khoai lang
Yam /jæm/

Khoai môn

Shallot

/ˈʃæl.ət/ Hành tím
Leek /liːk/

Hành lá

Parsnip

/ˈpɑː.snɪp/ Củ cải vàng
Celery /ˈsel.ə.ri/

Cần tây

Chives

/tʃaɪvz/ Hẹ
Fennel /ˈfɛn.əl/

Cần tây Ý

Taro

/ˈtɑː.roʊ/ Khoai sọ
Jicama /ˈhɪk.ə.mə/

Củ đậu

Rutabaga

/ˌruː.təˈbeɪ.ɡə/ Củ cải Thụy Điển
Jerusalem artichoke /dʒəˈruː.sə.ləm ˈɑː.tɪ.tʃoʊk/

Củ Cúc Vu

Water chestnut

/ˈwɔː.tər ˈtʃɛs.nʌt/ Củ năng
Daikon /ˈdaɪ.kɒn/

Củ cải trắng

Turmeric

/ˈtɜːr.mərɪk/ Nghệ
Lotus root /ˈloʊ.təs rut/

Củ sen

 

Các loại rau củ quả trong Tiếng Anh
Một số loại củ trong Tiếng Anh

Từ vựng Tiếng Anh về rau củ quả – Tên gọi của các loại nấm

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa

Mushroom

/ˈmʌʃ.ruːm/ Nấm
Truffle /ˈtrʌf.əl/

Nấm cục

Chanterelle

/ˌʃæn.təˈrel/ Nấm mồng gà
Shiitake /ʃiˈtɑː.keɪ/

Nấm hương

Portobello

/ˌpɔːr.təˈbɛl.oʊ/ Nấm mỡ
Porcini /pɔːrˈtʃiː.ni/

Nấm thông

Oyster mushroom

/ˈɔɪ.stər ˈmʌʃ.ruːm/ Nấm sò
Enoki mushroom /ɪˈnoʊ.ki ˈmʌʃ.ruːm/

Nấm kim châm

Lion’s mane mushroom

/ˈlaɪənz meɪn ˈmʌʃ.ruːm/ Nấm hầu thủ
Matsutake /ˌmɑːt.suˈtɑː.keɪ/

Nấm tùng nhung

Hedgehog mushroom

/ˈhɛdʒ.hɒɡ ˈmʌʃ.ruːm/ Nấm chân cừu
King trumpet mushroom /kɪŋ ˈtrʌm.pɪt ˈmʌʃ.ruːm/

Nấm bào ngư Nhật

Maitake

/ˈmaɪ.tɑː.keɪ/ Nấm khiêu vũ
Reishi /ˈreɪ.ʃiː/

Nấm linh chi

Turkey tail mushroom

/ˈtɜːr.ki teɪl ˈmʌʃ.ruːm/ Nấm đuôi gà
Shimeji mushroom /ʃɪˈmeɪ.dʒi ˈmʌʃ.ruːm/

Nấm ngọc châm

Cloud ear mushroom

/klaʊd ɪr ˈmʌʃ.ruːm/ Mộc nhĩ
Nameko mushroom /ˈnæm.iː.koʊ ˈmʌʃ.ruːm/

Nấm trân châu

King Trumpet mushroom

/ˈtrʌm.pɪt ˈmʌʃ.ruːm/ Nấm đùi gà
Velvet pioppi /ˈvɛl.vɪt piː.oʊˈpiː.ni/

Nấm dương

Caesar’s mushroom

/ˈsiː.zərz ˈmʌʃ.ruːm/ Nấm trứng gà

 

Một số loại nấm trong Tiếng Anh
Một số loại nấm trong Tiếng Anh

>> Xem thêm: 100+ từ vựng Tiếng Anh về trái cây

Từ vựng Tiếng Anh chủ đề rau củ quả – Tên gọi của các loại đậu, hạt

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa

Pea

/piː/ Đậu hà lan
Bean /biːn/

Đậu

Lentil

/ˈlɛntəl/ Đậu lăng
Chickpea /ˈtʃɪkpiː/

Đậu gà

Soybean

/ˈsɔɪˌbin/ Đậu nành
Black bean /blæk biːn/

Đậu đen

Kidney bean

/ˈkɪdni biːn/ Đậu Tây
Mung bean /mʌŋ biːn/

Đậu xanh

Pinto bean

/ˈpɪntoʊ biːn/ Đậu cúc
Adzuki bean /æˈdzʊki biːn/

Đậu đỏ Nhật

Fava bean

/ˈfɑːvə biːn/ Đậu răng ngựa
Navy bean /ˈneɪvi biːn/

Đậu hải quân

Cowpea

/kaʊ biːn/ Đậu dải
Snow pea /snoʊ piː/

Đậu tuyết

French bean

/frɛntʃ biːn/ Đậu cove
Azuki bean /əˈzuːki biːn/

Đậu đỏ Nhật

Black eyed pea

/blæk aɪd piː/ Đậu mắt đen
Moth bean /mɒθ biːn/

Đậu ô đầu

Hyacinth bean

/ˈhaɪəsɪnθ biːn/ Đậu ván
Lablab bean /ˈlæblæb biːn/

Đậu ván trắng

Snake bean

/sneɪk biːn/ Đậu đũa
Winged bean /wɪŋd biːn/

Đậu rồng

Groundnut

/ˈɡraʊndˌnʌt/ Lạc
Lotus seed /ˈloʊtəs sid/

Hạt sen

Jack bean

/dʒæk biːn/ Đậu kiếm
Rice bean /raɪs biːn/

Đậu nho nhe

Velvet bean

/ˈvɛlvɪt biːn/ Đậu mèo rừng
Pigeon pea /ˈpɪdʒən piː/

Đậu triều

Horse gram

/hɔːrs ɡræm/

Đậu lăng nâu

 

Các loại đậu, hạt trong Tiếng Anh
Các loại đậu, hạt trong Tiếng Anh

Từ vựng Tiếng Anh về rau củ quả – Tên gọi của các loại rau thơm

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa

Basil

/ˈbeɪzəl/ Húng quế
Mint /mɪnt/

Bạc hà

Rosemary

/ˈroʊzmɛri/ Hương thảo
Thyme /taɪm/

Tiêu tím

Parsley

/ˈpɑrsli/ Rau mùi
Cilantro/Coriander /sɪˈlæn.troʊ/ /ˌkɔːr.iˈæn.dər/

Rau mùi

Dill

/dɪl/ Thì là
Sage /seɪdʒ/

Rau diếp

Chives

/tʃaɪvz/ Hành tây
Oregano /ɔːˈrɛɡənoʊ/

Rau húng

Lemongrass

/ˈlɛmənˌɡræs/ Sả
Bay leaf /beɪ lif/

Lá nguyệt quế

Tarragon

/ˈtærəɡən/ Ngải giấm
Fennel /ˈfɛnəl/

Cần tây

Marjoram

/ˈmɑrdʒərəm/ Rau húng tây
Sorrel /ˈsɔːrəl/

Lá nhút chua

Lovage

/ˈlʌvɪdʒ/ Cây cần núi
Lemon balm /ˈlɛmən bɑːm/

Tía tô đất

Chervil

/ˈtʃɜːrvəl/ Ngò rí
Lemon verbena /ˈlɛmən vərˈbiː.nə/

Chanh cỏ roi ngựa

Lavender

/ˈlævəndər/ Oải hương

 

Vegetables vocabulary - Tên gọi một số loại rau thơm trong Tiếng Anh
Tên gọi một số loại rau thơm trong Tiếng Anh

Cụm từ về các loại rau củ quả trong Tiếng Anh

Bên cạnh một số từ vựng Tiếng Anh chủ đề rau củ quả, các bạn cũng có thể tham khảo thêm một số cụm từ liên quan đến chủ đề này nhưng lại mang nghĩa hoàn toàn khác. Cùng theo dõi nhé.

  • To be a couch potato: Là người thích ngồi một chỗ mà không muốn hoạt động hay tập thể dục.

Ví dụ: My brother used to be a real couch potato, but now he goes to the gym every day.

  • To go to seed: Điều này ám chỉ rằng cây hoặc cây trồng đã hoa màu hoặc sinh sản, và do đó đã kết thúc giai đoạn phát triển hoặc sự phát triển.

Ví dụ: If you don’t harvest the lettuce soon, it will go to seed.

  • To be a carrot and stick: Sử dụng cả sự cám dỗ và sự đe dọa để thúc đẩy ai đó làm việc.

Ví dụ: The teacher used a carrot and stick approach to motivate the students, offering rewards for good behavior and punishments for bad behavior.

  • To be a turnip:  Điều này ám chỉ rằng ai đó ngu ngốc hoặc không thông minh.

Ví dụ: He’s a bit of a turnip when it comes to understanding technology.

  • To know one’s onions: Biết rõ về một chủ đề hoặc lĩnh vực.

Ví dụ: Sarah really knows her onions when it comes to cooking.

  • To be in a stew: Lo lắng hoặc căng thẳng về một tình huống hoặc vấn đề.

Ví dụ: She’s been in a stew ever since she lost her job.

  • To be in a jam:  Gặp rắc rối hoặc khó khăn.

Ví dụ: I’m in a real jam – I accidentally locked my keys in the car.

  • To be in a pea soup: Điều này ám chỉ về tình trạng sương mù dày đặc.

Ví dụ: Driving in the mountains, we found ourselves in a pea soup.

  • To be in a pickle:  Gặp rắc rối hoặc tình huống khó khăn.

Ví dụ: We’re in a real pickle now that the power’s gone out.

  • To be full of beans: Có năng lượng hoặc hứng khởi.

Ví dụ: The kids were full of beans after playing in the park all afternoon.

Hi vọng với những từ vựng Tiếng Anh chủ đề rau củ quả (Vegetables vocabulary) mà Hitalk cung cấp có thể làm phong phú thêm vốn từ Tiếng Anh của bạn. Và đừng quên theo dõi Hitalk để cập nhật nhiều kiến thức, kỹ năng học tiếng anh hay hơn nữa nhé!

Hotline: 1900 99 88 15

Website: https://hitalk.edu.vn/ 

Fanpage: https://www.facebook.com/HitalkVietnam

 

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Logo HiTalk

Tiếng Anh trực tuyến 1-1 với 100% giáo viên nước ngoài

Về chúng tôi

Theo dõi Hitalk tại:

Tiếng Anh 1-1 với 100% giáo viên nước ngoài

© 2023 Hitalk All Rights Reserved by site

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI
HITALK

Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ toàn diện cho bé

– MIỄN PHÍ –